نویسنده = احمد شهدادی
تبیین ادراک حرکت در فیلم با بهره‌گیری از نظریة ادراک ابن سینا

دوره 1396، شماره 8، مهر 1397، صفحه 133-158

جواد امین خندقی؛ نصرالله حکمت؛ احمد شهدادی


بررسی امکان تجربه زیبایی‌شناختی به مثابه حق فطری و تحلیل ابعاد و لوازم آن

دوره 1395، شماره 7، بهمن 1395، صفحه 57-68

احمد شهدادی


وحدت ظلّی نفس و دلالت‌های آن در حوزة هنر

دوره 1393، شماره دوم، شهریور 1393، صفحه 21-41

احمد شهدادی