نویسنده = رسول کمالی دولت آبادی
تعداد مقالات: 4
2. تن-آگاهی در ادبیات عرفانی بر اساس پدیدارشناسی مرلوپونتی

دوره 1396، شماره 8، پاییز 1397، صفحه 25-52

رسول کمالی دولت آبادی


3. حکمت دور و نقطه در ادبیات عرفانی شعر حافظ

دوره 1395، شماره پنجم، بهار و تابستان 1395، صفحه 107-132

رسول کمالی دولت آبادی؛ سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)


4. حکمت دور و نقطه در ابیات عرفانی شعر حافظ

دوره 1395، شماره پنجم، بهار و تابستان 1395، صفحه 105-130

رسول کمالی دولت آبادی؛ سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)