نویسنده = محمد جواد سعیدی زاده
گزارش، شرح و نقد استدلال بورکهارت درباره چرایی عدم شناسایی هنر توسط اسلام

دوره 1397، شماره 13، اسفند 1398، صفحه 65-90

محمد جواد سعیدی زاده


بازسازی معماری بهشت با تکیه بر آیات و روایات

دوره 1396، شماره 9، دی 1397، صفحه 61-88

محمد جواد سعیدی زاده


تأثیر فقه بر شکل‌گیری پوشیه در شمایل‌های پیامبر و ائمه (ع) در عصر صفوی

دوره 1395، شماره چهارم، خرداد 1395، صفحه 145-176

محمد جواد سعیدی زاده؛ ابوالقاسم علیدوست