نویسنده = محمدتقی پیربابائی
تعداد مقالات: 1
1. الگوهای ادراک و تعامل در معماری اسلامی با الهام از آراء عبدالقاهر جرجانی در بلاغت

دوره 1396، شماره 11، زمستان 1397، صفحه 131-160

زکیه السادات طباطبایی لطفی؛ محمدتقی پیربابائی