نویسنده = علیرضا محمدی کله سر
تعداد مقالات: 1
1. روایت‌شناسی تمثیلی داستانی

دوره 1392، شماره اول، زمستان 1392، صفحه 5-28

علیرضا محمدی کله سر