نویسنده = محمد عشایری منفرد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جیگاه عرف در موضوع‌شناسی و مصداق‌شناسی فقه هنر

دوره 1395، شماره چهارم، بهار 1395، صفحه 101-126

محمد عشایری منفرد