کلیدواژه‌ها = سنایی غزنوی
تبیین وجهی مغفول در پیدایش شعر عرفانی فارسی با تکیه بر رویکرد ساختگرایی تکوینی لوسین گلدمن

دوره 1397، شماره 13، اسفند 1398، صفحه 35-64

سپیده ملکی؛ سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)؛ منصور براهیمی


مطالعه دیدگاه دکتر شفیعی کدکنی درباره تحول روحی سنایی و نقد رویکرد تاریخی و دفعی در خصوص تحول سنایی

دوره 1395، شماره ششم، آذر 1395، صفحه 87-113

وحید حیاتی؛ سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)


مطالعه دیدگاه دکتر شفیعی کدکنی دربارۀ تحول روحی سنایی و نقد رویکرد تاریخی و دفعی در خصوص تحول سنایی

دوره 1395، شماره ششم، آذر 1395، صفحه 87-114

وحید حیاتی؛ سید ابوالقاسم حسینی ژرفا