دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. نظریه هنر فاضله در مقایسه ای با نظریات سنت گرایی و تاریخی نگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1399

نادیا مفتونی؛ مائده رحمانی؛ محمود نوری