دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. آیکونولوژی خشت فرشته در قالی خشتی چالشتر با روش اروین پانوفسکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

افسانه قانی


2. بررسی زبان‌شناختی مفهوم جمال با تاکید بر آرای تفسیری علامه طباطبایی و علامه صادقی تهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399

منصور اکبری؛ راضیه شیرینی (نویسنده مسؤل)؛ صدرا علی‌پور؛ علی‌رضا لطفی


3. موسیقی ایرانی در آیینه ی عرفان اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1399

سید عبدالکریم موسوی؛ محمد نصیری؛ امیر جوان آراسته؛ احمد قلی‌زاده