دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی زبان‌شناختی مفهوم جمال با تاکید بر آرای تفسیری علامه طباطبایی و علامه صادقی تهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399

منصور اکبری؛ راضیه شیرینی (نویسنده مسؤل)؛ صدرا علی‌پور؛ علی‌رضا لطفی


موسیقی ایرانی در آیینه ی عرفان اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1399

سید عبدالکریم موسوی؛ محمد نصیری؛ امیر جوان آراسته؛ احمد قلی‌زاده