تعداد مقالات: 99

51. تمهیدات روایی، فرآیندهای استحاله (تبدیل) و درونی‌سازی در منظومه‌های عرفانی عطار

دوره 1392، شماره اول، پاییز و زمستان 1392، صفحه 129-150

محسن بتلاب اکبر آبادی


52. مطالعه‌ای فلسفی در نظریه‌ی فیلم

دوره 1395، شماره پنجم، بهار و تابستان 1395، صفحه 133-154

سید حمید میرخندان؛ علی اصغر فهیمی فر


53. تأثیر فقه بر شکل‌گیری پوشیه در شمایل‌های پیامبر و ائمه (ع) در عصر صفوی

دوره 1395، شماره چهارم، بهار و تابستان 1395، صفحه 145-176

محمد جواد سعیدی زاده؛ ابوالقاسم علیدوست


54. نقد و بررسی دیدگاه و روش پانوفسکی در کتاب سوگر و کلیسای س ندنی

دوره 1395، شماره ششم، پاییز 1395، صفحه 147-162

سید مجید حسینی دستجردی


56. بررسی فقهی موسیقی‌درمانی

دوره 1394، شماره سوم، پاییز و زمستان 1394، صفحه 147-169

محمد مهدی مقدادی


58. کارکردهای هنر و خطابه در مدینه فاضله

دوره 1396، شماره 8، پاییز 1397، صفحه 5-24

نادیا مفتونی؛ مائده رحمانی


59. نبوغ و نقش آن در اندیشه‌ی آرتور شوپنهاور

دوره 1396، شماره 9، زمستان 1397، صفحه 5-30

علی سلمانی؛ سامان امجدی


60. شبکه مفهومی زینت در سنت روایی شیعه

دوره 1396، شماره 11، زمستان 1397، صفحه 5-46

سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)


61. تن-آگاهی در ادبیات عرفانی بر اساس پدیدارشناسی مرلوپونتی

دوره 1396، شماره 8، پاییز 1397، صفحه 25-52

رسول کمالی دولت آبادی


62. نمادهای عرفانی در نگاره‌های بهشت معراجنامه میرحیدر(براساس آیات قرآن و اندیشه‌های اسلامی)

دوره 1396، شماره 9، زمستان 1397، صفحه 31-60

مهدی محمدزاده؛ رحیم چرخی؛ زهرا یاری؛ ولی جوادی آذر


63. تبیین جایگاه هنر در رهیافت فلسفی- دینی

دوره 1396، شماره 11، زمستان 1397، صفحه 47-72

ناصر مومنی؛ مهدی گنجور


64. جایگاه حروف نزد عرفا و تأثیر آن بر هنر خوشنویسی اسلامی

دوره 1396، شماره 8، پاییز 1397، صفحه 53-83

عبدالله محمدی پارسا؛ حسن بلخاری قهی


65. بازسازی معماری بهشت با تکیه بر آیات و روایات

دوره 1396، شماره 9، زمستان 1397، صفحه 61-88

محمد جواد سعیدی زاده


67. جایگاه رمز در اندیشه سهروردی بر اساس کتاب «حکمة الاشراق»

دوره 1396، شماره 8، پاییز 1397، صفحه 83-106

علی محمدپور؛ ابوالقاسم حسینی ژرفا


68. نقش اجتماعی و سیاسی هنر در مدینه فاضله فارابی با توجه به مفهوم سعادت

دوره 1396، شماره 9، زمستان 1397، صفحه 89-108

سمیه جلالیان؛ مهدی کشاورز افشار


69. معرفت «ذوقی»سهروردی و مقایسه آن با «ذوق» نزد کانت

دوره 1396، شماره 11، زمستان 1397، صفحه 109-130

محمد علی بهشتی


70. نمود مفاهیم اسلامی در تزئینات ضریح

دوره 1396، شماره 8، پاییز 1397، صفحه 107-132

زهره شاهرودی؛ عبدالکریم عطارزاده


73. تبیین ادراک حرکت در فیلم با بهره‌گیری از نظریة ادراک ابن سینا

دوره 1396، شماره 8، پاییز 1397، صفحه 133-158

جواد امین خندقی؛ نصرالله حکمت؛ احمد شهدادی


74. جستاری در آفات زینت‌ها (با تأکید بر زینت‌های محسوس)

دوره 1396، شماره 9، زمستان 1397، صفحه 139-164

الهه شاه پسند؛ سید محمد مرتضوی


75. «ثمره هنری برهم کنش «تفسیر» و «ادبیات پارسی» در پردازش های دوسویه تفسیر سورآبادی»

دوره 1397، شماره 13، زمستان 1398، صفحه 5-34

فهیمه گلپایگانی؛ محسن نورایی؛ زینب السادات حسینی