بررسی زبان‌شناختی مفهوم جمال با تاکید بر آرای تفسیری علامه طباطبایی و علامه صادقی تهرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم قرآن و حدیث، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

از دیرباز آشنایی با مفاهیمی که دربارۀ زیبایی به‌کار برده شده است، اهمیت دارد. در منابع دینی اهمیت، از این جهت دوچندان می‌شود که با مطالعۀ آن می‌توان به رویکرد دینداران به مقوله زیبایی اشراف پیدا کرد، همچنین به معانی صورت گرفته از این مفهوم توسط مفسران رسید. در این پژوهش به کمک روش کتابخانه‌ای و با مطالعه آثار تفسیری دو نفر از مفسران معاصر شیعه یعنی علامه طباطبایی و علامه صادقی تهرانی قصد داریم یکی از مهمترین کلیدواژه‌هایی که به مفهوم زیبایی اشاره دارد، مورد بررسی قرار دهیم؛ در این پژوهش واژه «جمال» از منظر این دو مفسر مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛ در حقیقت در این پژوهش برآنیم تا دیدگاه قرآنی را از منظر این دو مفسر در مسئله زیبایی و هنر مورد دقت قرار دهیم. این مقاله در نهایت به این سؤال پاسخ می‌دهد که با رویکرد زبان‌شناختی، مفهوم جمال در آرای تفسیری علامه طباطبایی و علامه صادقی تهرانی چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با هم دارند و چه تفسیری از واژۀ «جمال» در قرآن می‌کنند.

کلیدواژه‌ها