دوره و شماره: دوره 1394، شماره سوم، ویرایش، زمستان 1394، صفحه 1-169