دوره و شماره: دوره 1395، شماره پنجم، ویرایش، تابستان 1395، صفحه 1-160 
5. حکمت دور و نقطه در ادبیات عرفانی شعر حافظ

صفحه 107-132

رسول کمالی دولت آبادی؛ سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)


6. مطالعه‌ای فلسفی در نظریه‌ی فیلم

صفحه 133-154

سید حمید میرخندان؛ علی اصغر فهیمی فر