1. مطالعه تطبیقی شمایل حضرت مریم (س) در نگارگری اسلامی و نقاشی مسیحی

صفحه 5-36

سیده راضیه یاسینی


2. تبیین هنر در اندیشۀ ابن عربی، بر اساس نظریه قلب و مظهریت جامع انسان

صفحه 37-52

علی کیادر بند سری


3. معناشناسیِ متن/ معماری با استناد به آموز ههای اسلامی

صفحه 53-86

محمد منان رئیسی


4. مطالعه دیدگاه دکتر شفیعی کدکنی درباره تحول روحی سنایی و نقد رویکرد تاریخی و دفعی در خصوص تحول سنایی

صفحه 87-113

وحید حیاتی؛ سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)


5. انعکاس آیات و روایات در منظومۀ دفت ر دل علامه حس نزاده آملی )مطالعۀ موردی پنج باب اول(

صفحه 115-145

بی بی سادات رضی بهابادی؛ عارفه داوودی


6. نقد و بررسی دیدگاه و روش پانوفسکی در کتاب سوگر و کلیسای س ندنی

صفحه 147-162

سید مجید حسینی دستجردی


7. مطالعۀ تطبیقی شمایل حضرت مریم(س) در نگارگری اسلامی و نقاشی مسیحی

صفحه 5-36

سیده راضیه یاسینی


8. معناشناسیِ متن، معماری با استناد به آموزه های اسلامی

صفحه 37-52

محمدمنان رئیسی


9. تبیین هنر در اندیشه‎ی ابن عربی، بر اساس نظریه قلب و مظهریت جامع انسان

صفحه 37-52

علی کیادربندسری


10. مطالعه دیدگاه دکتر شفیعی کدکنی دربارۀ تحول روحی سنایی و نقد رویکرد تاریخی و دفعی در خصوص تحول سنایی

صفحه 87-114

وحید حیاتی؛ سید ابوالقاسم حسینی ژرفا


11. انعکاس آیات و روایات در منظومه‌ی دفتر دل علّامه حسن‌زاده ‌آملی (مطالعه‌ی موردی پنج باب اول)

صفحه 115-146

بی بی سادات رضی بهابادی؛ عارفه داودی


12. نقد دیدگاه و روش پانوفسکی در کتاب سوگر و کلیسای سن دنی

صفحه 147-162

سید مجید جسینی دستجردی