دوره و شماره: دوره 1395، شماره 7، ویرایش، زمستان 1395 (دفتر فقه هنر) 
1. ذاتی و عرضی در احکام هنر بحثی روش‌شناختی

صفحه 5-28

سید مصطفی محقق داماد محقق داماد؛ هادی جهانگشای اباجلو


2. آزادی ابراز خلق هنری و حدود آن

صفحه 29-56

محمود حکمت‌نیا؛ مهدی غیاثوند


4. تقنین در حوزه هنر

صفحه 69-82

سید احمد حبیب‌نژاد