دوره و شماره: دوره 1396، شماره 10، پاییز 1397، صفحه 1-208 (ویژه‌نامه فقه هنر) 
1. اسم‌گرایی، کارکردگرایی و هویت‌گرایی در فقه هنر

صفحه 5-24

هادی جهانگشای اباجلو؛ ابوالقاسم علیدوست