نویسنده = سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)
تبیین وجهی مغفول در پیدایش شعر عرفانی فارسی با تکیه بر رویکرد ساختگرایی تکوینی لوسین گلدمن

دوره 1397، شماره 13، اسفند 1398، صفحه 35-64

سپیده ملکی؛ سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)؛ منصور براهیمی


شبکه مفهومی زینت در سنت روایی شیعه

دوره 1396، شماره 11، بهمن 1397، صفحه 5-46

سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)


جایگاه رمز در اندیشه سهروردی بر اساس کتاب «حکمة الاشراق»

دوره 1396، شماره 8، مهر 1397، صفحه 83-106

علی محمدپور؛ ابوالقاسم حسینی ژرفا


مطالعه دیدگاه دکتر شفیعی کدکنی درباره تحول روحی سنایی و نقد رویکرد تاریخی و دفعی در خصوص تحول سنایی

دوره 1395، شماره ششم، آذر 1395، صفحه 87-113

وحید حیاتی؛ سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)


مطالعه دیدگاه دکتر شفیعی کدکنی دربارۀ تحول روحی سنایی و نقد رویکرد تاریخی و دفعی در خصوص تحول سنایی

دوره 1395، شماره ششم، آذر 1395، صفحه 87-114

وحید حیاتی؛ سید ابوالقاسم حسینی ژرفا


حکمت دور و نقطه در ادبیات عرفانی شعر حافظ

دوره 1395، شماره پنجم، شهریور 1395، صفحه 107-132

رسول کمالی دولت آبادی؛ سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)


حکمت دور و نقطه در ابیات عرفانی شعر حافظ

دوره 1395، شماره پنجم، شهریور 1395، صفحه 105-130

رسول کمالی دولت آبادی؛ سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)


واقع‌نمایی نماد و تمثیل در قصه‌های قرآن کریم

دوره 1395، شماره چهارم، خرداد 1395، صفحه 65-100

سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)


واقع‌ نمایی نماد و تمثیل در قصه‌های قرآن کریم

دوره 1395، شماره چهارم، خرداد 1395، صفحه 65-100

سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)