نویسنده = مونا میرجلیلی مهنا
ارتباط پوشاندن صورت پیامبر(ص) در نگارگری ایرانی دوره صفوی با عقاید حروفیه

دوره 1399، شماره 18، اسفند 1399

مونا میرجلیلی مهنا؛ سیدابوالقاسم حسینی(ژرفا)؛ سید محمدحسین نواب


مقایسه میان رویکرد شوپنهاور و حضرت مولانا در باب رهایی از درد و رنج

دوره 1397، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 73-94

مونا میرجلیلی مهنا؛ سیدابوالقاسم حسینی(ژرفا)