نویسنده = نادیا مفتونی
الرموز و مبانی ذوق شناختی شهرزوری

دوره 1399، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 5-18

نادیا مفتونی؛ ادریس محمود


کارکردهای هنر و خطابه در مدینه فاضله

دوره 1396، شماره 8، مهر 1397، صفحه 5-24

نادیا مفتونی؛ مائده رحمانی


نظریه هنر فاضله در مقایسه ای با نظریات سنت گرایی و تاریخی نگری

دوره 1395، شماره چهارم، خرداد 1395، صفحه 5-22

نادیا مفتونی؛ مائده رحمانی؛ محمود نوری