نویسنده = علی اصغر فهیمی فر
حکمت تزئین و هندسه نقوش در هنر اسلامی از منظر سنت گرایان

دوره 1397، شماره 14، مرداد 1399، صفحه 99-118

سعید آژ؛ محمد فرید خدارحمی؛ علی اصغر فهیمی فر


مطالعه‌ای فلسفی در نظریه‌ی فیلم

دوره 1395، شماره پنجم، شهریور 1395، صفحه 133-154

سید حمید میرخندان؛ علی اصغر فهیمی فر