نویسنده = ابوالقاسم علیدوست
فلسفه‌ی فقه هنر (چیستی، چالش‌ها و روش حلّ‌مسئله)

دوره 1400، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 131-148

ابوالقاسم علیدوست؛ مصطفی دُرّی


اسم‌گرایی، کارکردگرایی و هویت‌گرایی در فقه هنر

دوره 1396، شماره 10، آذر 1397، صفحه 5-24

هادی جهانگشای اباجلو؛ ابوالقاسم علیدوست


تأثیر فقه بر شکل‌گیری پوشیه در شمایل‌های پیامبر و ائمه (ع) در عصر صفوی

دوره 1395، شماره چهارم، خرداد 1395، صفحه 145-176

محمد جواد سعیدی زاده؛ ابوالقاسم علیدوست