نویسنده = مجید شریف خدایی
قابلیت های دراماتیک کرامات رضوی(ع) برای نمایشنامه نویسی

دوره 1398، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 39-68

سید محمد مهدی موسوی مهر؛ مجید شریف خدایی؛ فاطمه عسگری