نویسنده = حسن ریاحی
ساختارشناسی موسیقی عاشورایی در میناب و مسقط

دوره 1400، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 267-284

بابک دهقانی؛ محمد عارف؛ پرناز گودرزپروری؛ حسن ریاحی