نویسنده = مصطفی سالاری
هنر استفاده از شگردهای اقناعی در مثنوی معنوی (مطالعه موردی دفتر ششم)

دوره 1402، شماره 24، اسفند 1402

بیژن افضل نیا؛ حسین اتحادی؛ مصطفی سالاری


بررسی تطبیقی سیمای دنیا در نهج البلاغه و آثار خواجوی کرمانی

دوره 1401، شماره 22، اسفند 1401

طاهره سالاری؛ مصطفی سالاری؛ بهروز رومیانی