کلیدواژه‌ها = نماد
تبیین نسبت تخیل هنری با سمبولیسم دینی در دیدگاه کالریج

دوره 1397، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 95-116

مهدی داوود آبادی


بررسی مفاهیم نمادین نقوش سرلوح آغازین خمسه نظامی موجود در کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار (شهید مطهری)

دوره 1395، شماره پنجم، شهریور 1395، صفحه 29-64

مرضیه علیپور؛ محسن مراثی


حکمت دور و نقطه در ادبیات عرفانی شعر حافظ

دوره 1395، شماره پنجم، شهریور 1395، صفحه 107-132

رسول کمالی دولت آبادی؛ سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)


بررسی مفاهیم‌ ‌نمادین نقوش سرلوح ‌آغازین خمسه‎‌نظامی موجود در کتابخانه مدرسه عالی‌سپهسالار‌ (شهیدمطهری)

دوره 1395، شماره پنجم، شهریور 1395، صفحه 29-64

مرضیه علی پور؛ محسن مراثی


واقع‌نمایی نماد و تمثیل در قصه‌های قرآن کریم

دوره 1395، شماره چهارم، خرداد 1395، صفحه 65-100

سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)


واقع‌ نمایی نماد و تمثیل در قصه‌های قرآن کریم

دوره 1395، شماره چهارم، خرداد 1395، صفحه 65-100

سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)