کلیدواژه‌ها = قانون
مسئله‌یابی انتقادی نظام حقوقی ایران در آثار سینمایی اصغر فرهادی

دوره 1400، شماره 20، اسفند 1400

کاوه رضوانی‌راد


تقنین در حوزه هنر

دوره 1395، شماره 7، بهمن 1395، صفحه 69-82

سید احمد حبیب‌نژاد


مطالعه‌ای فلسفی در نظریه‌ی فیلم

دوره 1395، شماره پنجم، شهریور 1395، صفحه 133-154

سید حمید میرخندان؛ علی اصغر فهیمی فر


مطالعه ای فلسفی در نظریه فیلم

دوره 1395، شماره پنجم، شهریور 1395، صفحه 131-154

سید حمید میرخندان؛ علی اصغر فهیمی فر