موضوعات و ملاکات حکم در فقه هنر

نویسنده

مدرسه اسلامی هنر

چکیده

بحثی پیرامون موضوعات و ملاکات حکم در فقه هنر از زبان آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی

کلیدواژه‌ها

فاقد منابع