تأثیر فقه بر شکل‌گیری پوشیه در شمایل‌های پیامبر و ائمه (ع) در عصر صفوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدرسه اسلامی هنر

چکیده

شمایل‌ها در ادوار مختلف به شکل‌های متفاوتی ظاهر شده‌اند. تا پیش از دور‌ه‌ی صفوی، نگارگران چهر‌ه‌ی پیامبر و ائمه را به وضوح به تصویر درآوردند ولی در عصر صفوی، شمایل‌های ایشان را همراه با نقاب به تصویر کشیدند. پرسش اصلی این نوشتار آن است که آیا فقه موجب شده تا هنرمندان دست به اضافه کردن عنصر پوشیه به نگاره‌های خود بزنند یا نه. هدف از این پژوهش بررسی دقیق میزان تأثیرگذاری فقه در این‌ رابطه است. نتیجه‌ی بررسی نشان می‌دهد که فقه هیچ تأثیری در این اتفاق نداشته است. روش تحقیق این نوشتار تحلیلی ـ توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها