نقد و بررسی دیدگاه و روش پانوفسکی در کتاب سوگر و کلیسای س ندنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرسه اسلامی هنر

چکیده

آروین پانوفسکی از پژوهشگران برجستهٔ قرن بیستم در حوزهٔ مطالعات قرو نوسطی است.
کتاب سوگر و کلیسای سن دنی از مه مترین آثار او دربارهٔ هنر، معماری و فلسفهٔ گوتیک
است. تحقیقات گستردهٔ پانوفسکی که با روش نمادگرایی ) Symbolism ( و شمایل نگاری
Iconography( ( انجام می شد، پیشرفت های چشمگیری در بررسی و خوانش تصاویر ایجاد
کرد و افق های تاز های را به روی مورخان هنر گشود. رویکرد پانوفسکی با انتقادهایی نیز مواجه
شد. یکی از مه مترین نقدها دربارهٔ شیوه پانوفسکی، «عقایدنگاری » ب هجای «تاریخ نگاری »
است، ب هویژه دربارهٔ دورا نساز بودن شخصیت سوگر و تأثیر او در کلیسای س ندنی، تردیدهایی
برای پژوهشگران مطالعات قرو نوسطی ایجادشده است. پانوفسکی در آثارش سعی می کند
سوگر را ب هعنوان معمار گوتیک، در قامت یک الهی دان/فیلسوف یا دس تکم ب هعنوان مؤلف
و مفسر مجموعه ای از تفکرات فلسفی آن دوران )مکتب سن ویکتور، مدرسهٔ شارتر و میراث
بوئتیوس به همراه تفکر آ گوستینی _ دیونیسیوسی( معرفی کند و برای سوگر نظامی فلسفی
بسازد. دومین انتقاد به روش تفسیری پانوفسکی، از میان بردن استقلال تصویر است؛ بر
تصویری که پانوفسکی مشغول شمای لشناسی آن است، معمولاً انبوهی از متون الهیاتی و
اسطوره ای الصاق شده است و گویی تصویر بدون آن ها فهمیدنی نیست.

کلیدواژه‌ها

 1. کتا بنامه

  1. گادامر، هانس گئورگ، آغاز فلسفه، ترجمه عزت ا لله فولادوند، تهران، نشر هرمس، ۱۳۹۰.
  2. مهاجر، شهروز و دیگران، تاریخ نگاری هنر، به کوشش شهروز مهاجر، حرفه هنرمند، ۱۳۹۵.
  3. نصری، امیر، «خوانش تصو یر از دیدگاه آروین پانوفسکی »، کیمیای هنر، سال اول، شماره ۶، زمستان ۱۳۹۱.
  4. courtauld instittutes, V18-1(50) london, 1987.
  5. Grant, Lindy. Abbot Suger of St Denis: Church and State in Early Twelfth-Century France, Edinburgh, 1998.
  6. Hasenmueller, Ghristine. “Panofsky, Iconography and Semiotics”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism. Vol. 36, No 3, Critical Interpretation,1978.
  7. Kidson, pitter. “Panofsky, Suger and St Denis”, Journal of the warburg and.
  8. Panofsky, Ervin. Abbot Suger on the Abbey Church of St. Denis and Its Art Treasures, 2nd Edition, Gerda Panofsky-Soergel (Editor), Princeton, 1979.
  9. Panofsky, Erwin. Meaning in the Visual Arts, NY,obleday Anchor books, 1955.
  10. Sontag, Susan. Against Interpretation And Other Essays, Macmillan, 1966 .
  11. Suger. The book of Suger, Abbot os St Denis on what was done underhis adminnistration, URL: http://www.learn.columbia.edu/ma/htm/ms/ma_ms_gloss_abbot_sugar.htm