الگوریتم برون رفت از تزاحم حقوق هنری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی

چکیده

 
یکی از چالش‌های مهم عرصه حکومت تنافی‌هایی است که بین بایدونبایدهای شرعی در باب هنر روی می‌دهد. اغلب فقیهان در بررسی این تنافی‌ها بین تزاحم احکام مربوط به فقه هنر و تزاحم حقوق مربوط به هنر گسستی نمی‌افکنند و در همه این تزاحم‌ها از همان قانون اهم و مهم استفاده می‌کنند. اینکه تزاحم حقوق به چه معنا است و سازوکار برون‌رفت از آن همان قانون اهم و مهم است یا قانون دیگری است، مسئله‌ای است که این مقاله بدان پرداخته و کوشیده است با ارائه تعریف مناسبی از تزاحم حقوق هنری الگوریتم فقهی معینی را با آغاز و پایان مشخص برای خروج از تزاحمات حقوق هنری ارائه کند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

 1.  

  1. اصغری آق‌مشهدی، فخرالدین و اصغری، شهرام، (1389). بررسی فقهی‌ـ‌حقوقی مالکیت فکری با رویکردی به نظر امام خمینی، فصلنامه پژوهشنامه متین، دوره 12، شماره 48، پاییز 89.
  2. انصاری، شیخ مرتضی، (1415 ق). القضاء و الشهادات، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم، قم، چاپ اول.
  3. جزایری، سید حمید و عشایری منفرد، محمد، (1390). قلمرو مصلحت و عدالت در تزاحم احکام و حقوق زنان، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان؛ سال چهاردهم، شماره 54.
  4. حکمت نیا، محمود، (1384). مروری بر حقوق اخلاقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن، مجله فقه و حقوق، تابستان 84، شماره ۵.
  5. حلی (محقق)، جعفر بن حسن، (1408 ق). شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، اسماعیلیان، قم، چاپ دوم.
  6. _________________، (1412 ق). نکت النهایة، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول.
  7. خراسانی (آخوند)، محمدکاظم، (1409 ق). کفایة الأصول، قم، آل‌البیت (ع).
  8. خمینی، سید روح‌الله، (1429 ق). البیع، تقریر محمدحسن قدیری، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، چاپ اول.
  9. ــــــــــــــــــــ بی‌تا، تحریر الوسیلة، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، قم، چاپ اول.
  10. خویی، سید ابوالقاسم، (1419 ق). دراسات فی علم الأصول، دائرة‌المعارف فقه اسلامی.‌
  11. ــــــــــــــــــــ، (1430 ق). المستند فی شرح العروة الوثقی، الاجاره، مؤسسة احیاء آثار الامام الخویی، الرابعة، قم.
  12. ــــــــــــــــــــ، (1417 ق). مصباح الفقاهة، تقریر محمدعلی توحیدی، مؤسسة انصاریان، قم، چاپ چهارم.
  13. ــــــــــــــــــــ، (1418 ق). موسوعة الامام الخویی، مؤسسة احیاء آثار الامام الخویی، قم، چاپ اول.
  14. روحانی قمی، (1418‍ ق). المرتقی إلی الفقه الأرقی - کتاب الزکاة، تهران، الجلیل للتحقیقات الثقافیة (دار الجلی).
  15. سبزواری، سید عبدالأعلی، (1413 ق). مهذّب الأحکام، قم، المنار.
  16. صدر، سید محمد باقر، (1417 ق). بحوث فی علم الأصول، دائرةالمعارف فقه اسلامی.
  17. طباطبایی، سید علی، (1418 ق). ریاض المسائل، قم، مؤسسة آل البیت، چاپ اول.
  18. طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، (1407 ق). تصحیح حسن موسوی خراسانی، دارالکتب الاسلامیة، تهران، چاپ چهارم.
  19. عاملی، شیخ حُر، (1409 ق). وسائل الشیعة، قم، آل البیت (علیهم ‏السلام).
  20. عاملی (شهید ثانی)، زین الدین، (1413 ق). مسالک الإفهام إلی شرائع الاسلام، مؤسسة المعارف الاسلامیة، قم، چاپ اول.
  21. عشایری منفرد، محمد، (1392). قانون اهم و مهم و گستره آن در تزاحم احکام و تزاحم حقوق، رساله سطح چهار حوزه علمیه قم.
  22. علیدوست، ابوالقاسم، (1389). فقه و مصلحت، ‌قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، چاپ اول.
  23. فاضل ‌ لنکرانی، محمد، (1424 ق). تفصیل الشریعة - الإجارة، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام).
  24. نائینی، میرزا محمدحسین، (1417 ق). فوائد الأصول، قم، اسلامی.
  25. نجفی، شیخ محمدحسن، (1404 ق). جواهر الکلام، دار احیاء التراث، بیروت، چاپ هفتم.
  26. یزدی طباطبایی، سید محمد کاظم، (1409 ق). العروة الوثقی (للسید الیزدی)، بیروت، الأعلمی للمطبوعات.
  27. سایت مجلس شورای اسلامی (http://rc.majlis.ir/fa/law/show/96427).