حفاظت آئینی بر اساس مشاهدات، متون تاریخی و مضامین کتیبه های مسجد جامع عباسی اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

2 استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده

کتیبه‌ها در شکل‌ها و مفاهیم مختلف در مساجد بکار رفته است. این مضامین شامل مفاهیم قرآنی، احادیث، ادعیه و اسامی مقدس، فرامین پادشاهان هر دوره، شعر و وقفنامه‌های مساجد می‌شود. این خصایص باعث‌شده تا کتیبه‌ها بعنوان شناسنامه بناهای تاریخی باشند، که با مطالعه آن‌ها می‌توان علاوه بر اطلاعات تاریخی، نوع مداخلات انجام‌شده در مساجد را نیز مشخص نمود. مسجد جامع عباسی اصفهان دارای تعداد شصت نمونه کتیبه با مضامین متعدد در قسمت‌های مختلف می-باشد. در این تحقیق که با هدف بررسی حفاظت‌های آئینی انجام‌یافته در این مسجد بر‌اساس مطالعه مضمون کتیبه‌های آن و متون تاریخی موجود در این زمینه پرداخته شده است به این پرسش پاسخ داده شده است که بر‌اساس متون تاریخی و مضامین کتیبه‌های موجود در مسجد جامع عباسی اصفهان، حفاظت آئینی در این بنا به چه صورت اتفاق افتاده است؟ فرض تحقیق بر این است که: حفاظت آئینی در این مسجد بر‌اساس اعمالی ازقبیل وقف، کار‌های عام‌المنفعه، درخواست بانی و پادشاهان هر دوره و غیره انجام شده است که تطبیق مطالعه کتیبه‌ها و تطبیق آن‌ها با اسناد تاریخی و وقفنامه نشان‌دهنده این مطلب می‌باشد. این تحقیق از نوع تحقیق‌های نظری می‌باشد که با روش تفسیری-تاریخی انجام شده و یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد: روش انجام آن مطالعات کتابخانه‌ای و تحقیقات میدانی بوده و نتایج به‌دست آمده از این پژوهش این اطلاعات را به‌دست می‌دهد که، حفاظت‌های انجام‌گرفته در دوره آئینی صرفاً به علت تعمیرات و حفاظت در بنا اتفاق نیفتاده و ممکن بوده است به دلایلی از‌جمله ماندگاری نام حاکم وقت و غیره در مسجد صورت گرفته باشد.

کلیدواژه‌ها