موسیقی ایرانی در آیینه ی عرفان اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری عرفان و تصوف دانشگاه ادیان و مذاهب قم؛ vazkorrabbaka@yahoo.com.

2 نویسنده مسول؛ استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران؛ nasiri.m@ut.ac.ir.

3 استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم؛ am.javan@gmail.co

4 سرپرست پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی؛ ahmad.gholizadeh@yahoo.com

چکیده

چکیده

موسیقی در مشرق زمین، از جمله در ایران همیشه ماهیتی آیینی داشته ،برای قرب به خداوند و در خدمت کمال معنوی انسان بوده است. این که موسیقی ایرانی در چه سطوحی و درچه قالب و مضامینی و چگونه با عرفان عجین و ابزاری برای کمال انسان بوده، مساله ی اصلی این پژوهش است. که به روش تحلیلی بدان اهتمام شده است. به نظر می رسد بتوان درانواع وسطوح گوناگون موسیقی ، اعم ازگاتا خوانی زردشتیان، تا موسیقی خانقاهی و سماع درویشان، تا نغمات قرآن ، ونیزدر مضامین مختلف دینی از جمله تعزیه والحان متنوع اذان ومناجات که در بخش عظیمی از موسیقی های نواحی مختلف ایران، جاری است روح معرفت وعرفان را نشان داد. چنان که در کنار دستگاه ها و آوازهایی که بر نظام های موسیقایی بنام ردیف ، مبتنی اند بسیاری از ویژگی های این موسیقی مانند تعادل، نرمش و ملایمت، حال، ...که با شعر عجین اند، دارای پیوند تنگاتنگ با عرفان و حالات و مضامین روحانی اند.
 

کلیدواژه‌ها