حکمت تزئین و هندسه نقوش در هنر اسلامی از منظر سنت گرایان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 هیأت علمی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تحقیق پیش رو، به دنبال تبیین نسبت بین حکمت اسلامی و نقوش تزئینی - هندسی در هنر اسلامی می باشد. این تحقیق سعی بر آن دارد که با نگاهی فرا تاریخی و رجوع به وحی الهی (قرآن)، که سرمنشأ این هنر است، به پرسش «حکمت نقوش تزیینی - هندسی در هنر اسلامی چیست؟» پاسخ دهد. فرض نگارنده بر این است که غنای صوری و ظرفیت بالای نقوش هندسیِ هنر اسلامی در انتقال معانی حکمی، برآمده از اندیشه ای غنی مبتنی بر «وحی» و متافیزیک اسلامی است که در پس این هنر ناب انتزاعی حضور دارد. تحقیق حاضر به دنبال تبیین این اندیشه و حکمت در هنر اسلامی به طور عام و سرایت آن در نقوش تزیینی - هندسی به طور خاص به روش توصیفی - تحلیلی میباشد. چارچوب نظری این تحقیق را نظریات فیلسوفان سنت گرا درباب هنر اسلامی شکل میدهد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای بوده است.

کلیدواژه‌ها