الهیات (اثولوجیای) زیبایی (تفسیری قرآنی از حکمت یونانی در باب زیبایی، با تأکید بر آرای قاضی سعید قمی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران

چکیده

اثولوجیا یا تاسوعات (یا التساعات، Enneades)، اثر فلوطین، در تاریخ فلسفه، سرگذشت غریبی دارد؛ از یک سو امروزه روشن و قطعی شده است فرفوریوس شاگرد محبوب فلوطین مجموعه گفتارهای استاد خود را جمع‌آوری و پس از تأیید او، مکتوب و در شش انئاد (و هر انئاد نه رساله، جمعاً 54 رساله) تدوین نمود که مشهور به همان انئادها یا نه گانه‌ها شد، و از سوی دیگر ابن ناعمه حمصی کتابی را با عنوان أثولوجیا أرسطاطالیس‏ منسوب به ارسطو در جهان اسلام ترجمه کرد که این ترجمه در اصل برداشتی آزاد از همان گفتارهای فلوطین بود و به غلط، تفسیر فرفوریوس بر آرای ارسطو و در اصل اثری از خود ارسطو قلمداد گردید. تفاسیری در جهان اسلام بر این متن زده شد من‌جمله توسط ابن‌سینا و مهمتر قاضی سعید قمی، حکیم عصر صفوی.
در این مقاله با روش تاریخی– تحلیلی، ضمن بررسی دقیق سرگذشت اثولوجیا، شرح قاضی با تأکید بر تبیین مفهوم زیبایی ، به ویژه شرح او بر میمر چهارم مورد توجه قرار گرفته‌ است . این تحقیق نشان می‌دهد چگونه حکمای مسلمان هر آنچه را که از حکمت یونانی، منطبق با مبانی اسلامی می‌یافتند، با استناد به آیات و روایات، تقریر و تأیید می‌نمودند. این مقاله چنین مفهومی را در گستره زیبایی مورد توجه قرار داده است.

کلیدواژه‌ها