طبقه بندی دیدگاه ها در جواز تشبیه معنایی در معماری بناهای مذهبی ( تزیینات ، تجملات ، طبیعت و... )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس

2 استادیار داشنگاه علم و صنعت- دانشکده معماری

چکیده

سوال از نسبت ذات هنر و جلوه های گوناگون آن با اسلام از سوالات کلیدی در موضوع هنر اسلامی است که بسیاری به آن پاسخ داده اند . سوال این تحقیق آن است که با توجه به گوناگونی وتعارضات موجود در پاسخ های ارایه شده در بیان نظریه پردازان داخلی و خارجی، که منجر به سلیقه ای وغیر محققانه شدن بسیاری از سیاستهای آموزشی و اجرایی چه در عرصه کشور و چه در سطح بین الملل گردیده چگونه می توان به یک وجه مشترک قابل دفاع از حدود هنر اسلامی رسید تا با رفع تعارضات، امکان انتخاب های صحیح تر و دقیق تر در حوزه هنر و معماری اسلامی از کلان تا جزء محقق گردد .در این مقاله با گونه شناسی و طبقه بندی تعاریف مربوطه سعی در ارائه جامع ترین تعریف از هنر و معماری اسلامی شده است، که بتواند نقاط ارزشمند همه تعاریف را در هماهنگی با نگرش شیعه در خود جمع کند .
نظریه های حکمت عملی و کاربردی اسلام از میان فقهای شیعی انتخاب شدند و تلاش گردید تا نشان داده شود مطابق تلقی های متفاوت و گاه متعارض هنرشناسان ، نظریه های مویدی هم در حکمت عملی و فقه شیعه وجود دارد .
این پژوهش، نظریات را در چهار رده از تشبیهی ترین تا تنزیهی ترین حالت دسته بندی می کند وتلاش دارد تا نشان دهد ،نظرحضرت امام (که میتواند به عنوان مبانی نظری هنر معاصر ایران اسلامی ایران در نظر گرفته شود) تا حدودی جامعتر نسبت به بقیه است

کلیدواژه‌ها

دوره 1398، شماره 15
شهریور 1398
صفحه 121-148