زمینه بیانی مفهوم ذکر در شهر اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

2 عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول.

چکیده

شهر به مثابه ساحت کالبدی اندیشه، حامل نشانه ها و انتظامی است که از طریق آن دین و امر مقدس می تواند بیان شود. بیان در اسلام از طریق مفهوم ذکر قابل طرح است. از این‌رو عناصر و کالبدهای تذکیر در شهر می توانند ضمن جنبه زیبایی شناسانه، در تربیت دینی و ادراک حضور در برابر خدا موثر باشد. سوال اصلی تحقیق آنست که چه عناصری می توانند بیشترین قابلیت تذکیر داشته باشند؟ روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر دو روش ترکیبی، توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است. در این راستا پس از تدوین چارچوب نظری، مفاد آن براساس روش دلفی در اختیار سی نفر از طیف خبرگان شامل اساتید حوزه و دانشگاه با زمینه تحقیقات مربوط به موضوع، قرار داده می شود. طی این روند هشت زمینه تجلی ذکر در شهر اسلامی به‌دست می‌آید. نتایج نشان می دهد که موثرترین ابزارهای ذکر شامل نشانه‌های صوتی، عناصر شاخص کالبدی، فعالیت‌ها و استخوان‌بندی شهر هستند.

کلیدواژه‌ها