قابلیت های دراماتیک کرامات رضوی(ع) برای نمایشنامه نویسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما

2 عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما

3 کارشناس ارشد نویسندگی رادیو از دانشگاه صدا و سیما

چکیده

اقتباس از متون دینی و تبدیل متن دینی به متن دراماتیک، یکی از مهم ترین و موثرترین روش های توسعه فرهنگ دینی است. در این مقاله به مطالعه قابلیت‌های دراماتیک کرامات رضوی برای تبدیل آنها به نمایشنامه پرداخته شده است. از بین همه‌ی تقسیم بندی های ساختمایه ها، هنر نمایش و از میان آرای مختلف نظریه پردازان، از ارسطو تا به امروز، عناصردرام ارسطو: (پیرنگ، شخصیت، گفتگو، درون مایه ، مکان و زمان (موقعیت)، گره افکنی، کشمکش ، تعلیق ، اوج، گره گشایی و ...) به فراخور حضوری که در داستان های کرامات رضوی دارند، واکاوی می‌گردند. هدف این است که قابلیت‌های نمایشی کرامات رضوی (ع) را مشخص کند و زمینه‌ی تبدیل آنها به درام فراهم آورد. روش تحقیق کیفی و با شیوه اسنادی- کتابخانه ای انجام شده است. تلاش مولف تلاشی برای بازشناسی و معرفی منابعی دینی است که از یکسو بدلیل دارا بودن ارزش های نمایشی و از سوی دیگر به دلیل برخورداری از نظام ارزشی و معنایی در خور، مستعد پرداخت نمایشی است. آنچه از این تحقیق نتیجه می‌شود این است که داستان های کرامات رضوی بصورت ماده‌ی خامی است که به لحاظ محتوایی و ساختاری قابلیت اجرای نمایشی را دارد. تلاش برای تبدیل داستان های کرامات رضوی به نمایشنامه می‌تواند راهکار مناسبی در جهت انجام وظایف خطیر هنرمند در خلق آثارارزشی-هنری باشد.

کلیدواژه‌ها

دوره 1398، شماره 15
شهریور 1398
صفحه 39-68