مسألۀ تصویر نزد مسلمانان در متون تاریخیِ مسیحیّت طیِ قرون یک تا سه هجری / هفت تا نه میلادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا؛ گروه تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 استاد، دانشگاه هنر، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، آنست که متون تاریخی‌ای را که از قرن نخست تا قرن سوّم هجری در جهان مسیحی شکل ‌گرفته‌اند و در آن‌ها به نوع نگرش مسلمانان به تصویر اشاره شده است، به روش تحلیلی بازخوانی کرده و به این پرسش پاسخ دهد که با در نظر گرفتن آن‌چه در این متن‌ها دربارۀ این مبحث آمده، چگونه می‌توان دیدگاه (ایجابی یا سلبی) مسلمانان را نسبت به این مسئله در این بازۀ زمانی تبیین کرده و درخصوص دلیل آن سخن راند. به این منظور و با توجّه به اهمیّت تاریخی و هم‌چنین نادربودن این‌گونه اسناد و مدارک، و نبود متن یا پژوهشی مستقل دربارۀ این مبحث، متون دست اوّلی که به عنوان تاریخ‌نگاری یا رساله‌های روحانیون کلیسا به نگارش درآمدند، مکاتباتی که میان لئون سوّم و عمر دوّم انجام شدند، و هم‌چنین دستور حکومتی که یزید دوّم به منظور از بین بردن شمایل صادر کرد، با رویکرد تاریخیـ‌تحلیلی مطالعه شدند. به این ترتیب، در پاسخ به دغدغۀ اصلی این پژوهش می‌توان گفت که در این متون، مسألۀ تصویر به‌عنوان موضوعی حاشیه‌ای و فرعی مطرح شده و مسیحیان در این متن‌ها، در دفاع از جایگاه و ارزش تصویر در آیین مسیحیّت، موضع‌گیری مسلمانان را نسبت به این موضوع، مطرح می‌کنند.

کلیدواژه‌ها