واقعیت مجازی و خیال در فیلم و رسانه (نظریه بودریار از منظر ابن عربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشکده صدا و سیما

چکیده

رسانه و فیلم دررویکرد پست مدرنیستی ، مولفه های واقعیت را چنان که بخواهد برمی سازد و حقانیت را به حالت تعلیق رها می کند. بر اساس فلسفه بودریار هرگونه بحث به معنای استعلایی از فیلم و رسانه که نتیجه فرهنگ مصرف گرایی و در حال تغییر مداوم است ، غیر قابل جمع فرض می شود و معرفت تا مرتبه ای پایین آورده شده است که دارای هیچ منشاء اثر نبود ه و واقعیت و خیال صرفا برای تامل در تصورات ادراک شده از طریق حواس بکار برده شده است.
در این پژوهش به مدد روش تحلیلی و توصیفی با بازاندیشی و تحلیل واقعیت مجازی بر پایه خیال ابن عربی زمینه شکل گیری مجاز بر پایه پارادایم دینی، به کاستی های موجود در نظریه های شناخته شده پست مدرنیته در مورد فیلم و رسانه پرداخته شده است .
یافته های تحقیق نشان می دهد تعریف، برساخت و گسترش واقعیت مجازی در فیلم و رسانه متناسب با پارادایم دینی از منظر ابن عربی امکان پذیر است.
کلیدواژه‌ها: واقعیت مجازی، نظریه بودریار، خیال ابن عربی، فیلم، رسانه

کلیدواژه‌ها