حکم شرعیِ «استفاده از کلاه‌گیس» برای هنرپیشگان زن در هنرهای نمایشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از لوازم نقش‌آفرینیِ زنان در هنرهای نمایشی، این است که چهرة آنها به اقتضای فیلم‌نامه با گریم‌های مختلفی به نمایش درآید. هنجارهای اجتماعی، فرهنگی، ایدئولوژیک و... به‌صورت یک بازدارندة درونی و الزام‌های اجتماعی یا حکومتی به‌عنوان یک بازدارندة بیرونی، ممکن است هنرمندان را وادار به رعایت بایسته‌هایی بکند. یکی از این عوامل، احکام شرعی مربوط به حجاب است.
باوجود چنین عاملی، به‌طور خاص دربارة پوشیدن کلاه‌گیس به‌جای روسری یا دیگر سرپوش‌های شرعی این پرسش بوجود می‌آید که حکم شرعیِ پوشاندن موهای طبیعی زن به‌وسیلة کلاه‌گیس چیست؟ این تحقیق برای رسیدگی به این پرسش با روش‌های فقهی، این فرضیه را بررسی می‌کند که کلاه‌گیس اگر عرفاً مصداق زینت باشد یا با شباهت زیاد به موی طبیعی موجب بازنمایی مویِ طبیعی خود زن باشد، نباید در هنرهای نمایشی مورداستفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها