فلسفه‌ی فقه هنر (چیستی، چالش‌ها و روش حلّ‌مسئله)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

«فقه هنر» یکی از ابواب نوپدید فقهی است. گرچه برخی مسایل آن در کتب فقهی مطرح شده است؛ اما طرح آن به‌عنوان یک باب فقهی، سابقة چندانی ندارد. پیش از پرداخت به مسایل این باب فقهی، مناسب است از فلسفة آن سخن گفته شود. در این نوشتار به سه مطلب اساسی در فلسفة فقه هنر سخن پرداخته می‌شود. ابتدا چیستی «فلسفة فقه هنر» و سپس چالش‌های مهم پژوهش در فقه هنر، از قبیل تبویب نامناسب، عدم استفاده از خبرگان در موضوع‌شناسی و مصداق‌شناسی، تسرّع در بیان حکم فقهی مسایل نوپدید و در نهایت، چند نکتۀ اساسی دربارة روش حلّ مسایل فقه هنر طرح و بررسی می‌شود که عبارت‌اند از: تفسیر دوسویة قرآن و روایات، استخراج عنوان پایة موضوع مسئله و پیامدگرایی یا اسم‌گرایی.

کلیدواژه‌ها