تحلیل فقهیِ «معنای تصویر سینمایی» با تأکید بر اجتهاد در معناشناسی شیخ انصاری‌ره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اجتهاد در معناشناسی، منهج شناخته‌شده­ای است که شیخ ­انصاری‌ره در فرایند مفهوم­شناسیِ الفاظ، اصطلاحات و درنهایت، استنباط احکام فقهی از آن استفاده می­کند. شناخت روش اجتهاد، مبانی و پایه­های فکری این فقیه، می­تواند در فهم موضوعات فقهی، راهگشا باشد. با کنکاش در کتب فقهی شیخ، می­توان به روش منضبط اجتهادی در شیوۀ تعریف مفاهیم، اصطلاحات و موضوعات فقهی دست یافت. در سنت اجتهادی وی، روش پلکانی در مواجهه با الفاظ، عناوین و مصطلحات فقهی، وجود دارد که دارای چند مرحلۀ اصلی استظهار لغوی، تعریف اصطلاحی و کشف دیدگاه شارع در مورد الفاظ، رجوع به عرف و سرانجام تحلیل مفهومی، شناخت معنا و مصداق موضوع است. فقیه در این مرحلۀ اجتهادی با کاربست قواعد اصولی و فقهی، به تحلیل معنای الفاظ و موضوعات فقهی می­پردازد و تعریفی از عناوین ارائه می­دهد که گاه متفاوت با دیدگاه اهل‌لغت، عرف و حتی نصوص است. نگارنده با استفاده از روش توصیفی و تحلیل مفهومی و کاربست اجتهاد در معنا، به این نتیجه رسیده که «تصویر» در سینما به‌عنوان یک طیف نوری است که روی پرده منعکس می‌شود و امتداد تابش نور و انعکاس پی‌درپی تصاویر ثابت، نوعی توهّم حرکت را ایجاد می‌نماید و این نظام ادراکی مخاطب است که حرکت را انتزاع می­کند. تبیین این معنا از تصویر سینمایی، تلقی روشنی از این موضوع، نزد فقیه شکل می‌دهد که نه‌تنها در موضوع‌شناسی که در حکم‌شناسی نیز کارگشا خواهد بود.

کلیدواژه‌ها