تحلیلی بر تصویرگری های هنری قرآن در شعر معاصر عرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه آموزش الهیات، معارف و تربیت اسلامی، دانشگاه فرهنگیان،تهران، ایران

2 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور

چکیده

یکی از جنبه های اعجاز بیانی و اسرار زیبا شناختی قرآن کریم ، پردازش تصاویر هنرمندانه و خارق العاده ای است که ضمن بهره گیری از صناعات ادبی و آرایه های زبانی ، با تبلور دقیق حرکت ، پویایی، آهنگ و حیات معنوی در تار و پود موضوعات تصویری نمایان می باشد. بر این اساس و مطابق جهان بینی عمیق قرآن ، که همه چیز در آن سرشار از روح حیات ، شعور و خودآگاهی است، شاعران و ادیبان مسلمان عرب از هنر معجزه آسای مذکور در اشعار خویش با الهام از کلام الهی بهره های فراوان برده، آثارشان را جلا بخشیده و جاودانه نموده اند، به طوری که در اندیشه و مهنج هنری آنان از پرتو اشعار ، تصویر رکن اصیل شعر و نیز در پیوستگی و ارتباط عمیق با کلمات و عبارات به شمار آمده است؛ از جمله این ادیبان می توان به علی الجارم و معروف الرصافی اشاره نمود که با الهام از تعابیر و واژه های قرآنی به تصویرگری های هنرمندانه شعری پرداخته و بر غنای شعری خود افزوده اند .
دراین مقاله، با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کاربردی، ضمن اشاره ای به هنر تصویرگری،انواع و جایگاه تصویرگری های هنرمندانه قرآنی در شعر عرب و بازتاب برخی ازآن هادر اشعار علی الجارم و معروف الرصافی، دو ادیب و شاعرعرب معاصر، تبیین و ارائه می گردد.

کلیدواژه‌ها