دوره و شماره: دوره 1398، شماره 16، اسفند 1398 
مسألۀ تصویر نزد مسلمانان در متون تاریخیِ مسیحیّت طیِ قرون یک تا سه هجری / هفت تا نه میلادی

صفحه 5-26

مهرنوش غضنفری؛ محمّد تقی آشوری؛ امیر مازیار


ارزیابی هنر خوشنویسی اسلامی به مثابه «فعالیت کانونی» در فلسفه‌ی آلبرت بورگمان

صفحه 27-52

محمدعلی روزبهانی؛ مهدی معین زاده


واقعیت مجازی و خیال در فیلم و رسانه (نظریه بودریار از منظر ابن عربی)

صفحه 53-78

عادل صادقی


موسیقی ایرانی در آیینه ی عرفان اسلامی

صفحه 79-104

سید عبدالکریم موسوی؛ محمد نصیری؛ امیر جوان آراسته؛ احمد قلی‌زاده


خوانش نشانه‌شناختی نیروهای بصری و رمزگان زبانی داستان حضرت آدم علیه‌السلام مطالعۀ موردی سورۀ بقره و طه

صفحه 105-134

کبری راستگو؛ اکرم چوبی روشن


زیبایی‌شناسی استعاره‌های مفهومی در قرآن کریم

صفحه 135-158

سید عباس حقایقی