دوره و شماره: دوره 1399، شماره 18، اسفند 1399 
الرموز و مبانی ذوق شناختی شهرزوری

صفحه 5-18

نادیا مفتونی؛ ادریس محمود


گزارش و نقد دیدگاه بورکهارت درباره جایگاه شمایل در اسلام

صفحه 19-52

محمد جواد سعیدی زاده


بازشناختِ مبانی حکمی نقوش اسلیمی، بر اساس تجربه‌ی زیسته‌ی هنرمندان سنتی

صفحه 53-88

محسن موسوی؛ حسن بلخاری قهی؛ سید رضی موسوی


خوانشی در هنر اسلامی با محوریت نمادپردازی (نقوش سفال میبد)

صفحه 89-122

شیوا زارع؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ محمدمهدی کریم نژاد؛ محمود دهقان هراتی


ارتباط پوشاندن صورت پیامبر(ص) در نگارگری ایرانی دوره صفوی با عقاید حروفیه

مونا میرجلیلی مهنا؛ سیدابوالقاسم حسینی(ژرفا)؛ سید محمدحسین نواب


تطبیق کاربرد نشانه در مساجد از نظرگاه شیخ الاشراق در سه دوره تاریخی قاجار تا معاصر در تبریز

صفحه 155-183

احد نژاد ابراهیمی؛ یحیی جمالی