دوره و شماره: دوره 1395، شماره چهارم، خرداد 1395، صفحه 1-180 
مطالعه تطبیقی چالش‌های حقوقی حمایت نظام فعلی کپی‌رایت از هنرهای معاصر با تأکید بر حقوق ایران و انگلستان

صفحه 5-32

سید حسن شبیری زنجانی


نظریه هنر فاضله در مقایسه ای با نظریات سنت گرایی و تاریخی نگری

صفحه 5-22

نادیا مفتونی؛ مائده رحمانی؛ محمود نوری


بازپژوهی تعینات هنر: موسیقی

صفحه 33-64

سید محمد مهدی رفیع پور


واقع‌نمایی نماد و تمثیل در قصه‌های قرآن کریم

صفحه 65-100

سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)


تحلیل جیگاه عرف در موضوع‌شناسی و مصداق‌شناسی فقه هنر

صفحه 101-126

محمد عشایری منفرد


جایگاه علم فقه در شناخت هنر اسلامی

صفحه 127-144

سید رضی موسوی گیلانی


تأثیر فقه بر شکل‌گیری پوشیه در شمایل‌های پیامبر و ائمه (ع) در عصر صفوی

صفحه 145-176

محمد جواد سعیدی زاده؛ ابوالقاسم علیدوست


واقع‌ نمایی نماد و تمثیل در قصه‌های قرآن کریم

صفحه 65-100

سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)