دوره و شماره: دوره 1395، شماره پنجم، شهریور 1395، صفحه 1-160 
معنویت و حکمت در معماری سبک چهارباغ در دوران صفوی

صفحه 7-31

زهرا مقدادی


بررسی مفاهیم نمادین نقوش سرلوح آغازین خمسه نظامی موجود در کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار (شهید مطهری)

صفحه 29-64

مرضیه علیپور؛ محسن مراثی


بررسی نسبت لذت و ادراک زیبایی در خداوند بر اساس اشکال علامه حلی (ره) و واکاوی استدلال ابن سینا

صفحه 67-82

محمدرضا لایقی


مکالمه متن با مخاطب در قرآن کریم بر بنیاد نظریه‌ی مکالمه‌گرایی باختین (بررسی موردی قصه خلقت آدم در قرآن مجید)

صفحه 83-106

مهدی حمیدی پارسا


حکمت دور و نقطه در ادبیات عرفانی شعر حافظ

صفحه 107-132

رسول کمالی دولت آبادی؛ سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)


مطالعه‌ای فلسفی در نظریه‌ی فیلم

صفحه 133-154

سید حمید میرخندان؛ علی اصغر فهیمی فر


معنویت و حکمت در معماری سبک چهار باغ در دوران صفوی

صفحه 5-28

زهرا مقدادی


بررسی مفاهیم‌ ‌نمادین نقوش سرلوح ‌آغازین خمسه‎‌نظامی موجود در کتابخانه مدرسه عالی‌سپهسالار‌ (شهیدمطهری)

صفحه 29-64

مرضیه علی پور؛ محسن مراثی


بررسی نسبت لذّت و ادراک زیبایی در خداوند بر اساس اشکال علامه حلی ره و واکاوی استدلال ابن سینا

صفحه 65-80

محمدرضا لایقی


حکمت دور و نقطه در ابیات عرفانی شعر حافظ

صفحه 105-130

رسول کمالی دولت آبادی؛ سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)


مطالعه ای فلسفی در نظریه فیلم

صفحه 131-154

سید حمید میرخندان؛ علی اصغر فهیمی فر