دوره و شماره: دوره 1395، شماره ششم، آذر 1395، صفحه 1-168 
مطالعه تطبیقی شمایل حضرت مریم (س) در نگارگری اسلامی و نقاشی مسیحی

صفحه 5-36

سیده راضیه یاسینی


تبیین هنر در اندیشۀ ابن عربی، بر اساس نظریه قلب و مظهریت جامع انسان

صفحه 37-52

علی کیادر بند سری


معناشناسیِ متن/ معماری با استناد به آموز ههای اسلامی

صفحه 53-86

محمد منان رئیسی


مطالعه دیدگاه دکتر شفیعی کدکنی درباره تحول روحی سنایی و نقد رویکرد تاریخی و دفعی در خصوص تحول سنایی

صفحه 87-113

وحید حیاتی؛ سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)


انعکاس آیات و روایات در منظومۀ دفت ر دل علامه حس نزاده آملی )مطالعۀ موردی پنج باب اول(

صفحه 115-145

بی بی سادات رضی بهابادی؛ عارفه داوودی


نقد و بررسی دیدگاه و روش پانوفسکی در کتاب سوگر و کلیسای س ندنی

صفحه 147-162

سید مجید حسینی دستجردی


مطالعۀ تطبیقی شمایل حضرت مریم(س) در نگارگری اسلامی و نقاشی مسیحی

صفحه 5-36

سیده راضیه یاسینی


معناشناسیِ متن، معماری با استناد به آموزه های اسلامی

صفحه 37-52

محمدمنان رئیسی


تبیین هنر در اندیشه‎ی ابن عربی، بر اساس نظریه قلب و مظهریت جامع انسان

صفحه 37-52

علی کیادربندسری


مطالعه دیدگاه دکتر شفیعی کدکنی دربارۀ تحول روحی سنایی و نقد رویکرد تاریخی و دفعی در خصوص تحول سنایی

صفحه 87-114

وحید حیاتی؛ سید ابوالقاسم حسینی ژرفا


انعکاس آیات و روایات در منظومه‌ی دفتر دل علّامه حسن‌زاده ‌آملی (مطالعه‌ی موردی پنج باب اول)

صفحه 115-146

بی بی سادات رضی بهابادی؛ عارفه داودی


نقد دیدگاه و روش پانوفسکی در کتاب سوگر و کلیسای سن دنی

صفحه 147-162

سید مجید جسینی دستجردی