دوره و شماره: دوره 1395، شماره 7، بهمن 1395 (دفتر فقه هنر)