دوره و شماره: دوره 1400، شماره 20، اسفند 1400 
تحلیل انتقادی مفهوم زیبایی‌شناسی اسلامی در پرتوی آرای سعید‌توفیق

ناصر ساداتی؛ سید سام غضنفری


تصویر واقعه عاشورا به مثابه یک سوگ یا پدیده ای تراژیک

مهدی داودآبادی فراهانی


حکومت‌ و آزادی بیان هنری

سید محسن قائمی؛ سمیه اقایی نژاد


حمایت «حقوق مالکیت فکری» از اثر سینمایی

گل‌آذین مختاری


تحلیل تطبیقیِ «قرارداد بین مؤلف و تهیه‌کنندۀ اثر سینمایی» در حقوق ایران و فرانسه

محمدهادی میرشمسی


دکترین صحنه‌های مشابه در آثار سینمایی

شیرین شریف‌زاده


فقه هنر و اسلامِ قانون اساسی در ایران با نگاهی به نمودهایی در سینما و موسیقی

وحید آگاه


مسئله‌یابی انتقادی نظام حقوقی ایران در آثار سینمایی اصغر فرهادی

کاوه رضوانی‌راد


مقایسۀ فقهی تعزیه با تئاتر و فیلم

سیف‌الله صرامی


چگونگی تجلیِ معنا در هنرهای نمایشی و ارتباط آن با مسایل فقهی

حمید تلخابی؛ علی رضایی آدریانی


تبیین ماهیت فونتیک در اعجاز آوایی قرآن کریم مطالعه موردی : بررسی ساختار و تناسب فونیم و مورفیم در سوره مبارکه کوثر

حسن عبودی مزرعی؛ سیمین ولوی


ساختارشناسی موسیقی عاشورایی در میناب و مسقط

بابک دهقانی؛ محمد عارف؛ پرناز گودرزپروری؛ حسن ریاحی